REGULAMIN DLA ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU .TULZO

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji zakupów w serwisie tulzo (zwanego dalej „Serwisem”), a tym samym warunki uczestnictwa w klubie entuzjastów unikalnej odzieży o nazwie „TULZO” (zwanego dalej „Klubem”). Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Serwis produktów.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z Regulaminem.

Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż z postanowieniami Regulaminu zapoznał się oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia.

DEFINICJE

§ 1.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. Cenie Zamówienia – należy rozumieć całkowitą cenę zamówienia, bez ceny dostarczenia Produktu (Produktów), uzależnionej od wyboru sposobu realizacji zamówienia;
 2. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych przez Użytkownika Serwisu podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika Serwisu w Sklepie Internetowym;
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm., dalej jako „Kodeks cywilny”);
 4. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć indywidualny dla każdego Użytkownika Serwisu panel, uruchomiony na jego rzecz i na jego życzenie przez Prowadzącego Serwis;
 5. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym w szczególności Konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną;
 6. Login – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie Użytkownika Serwisu przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem w celu dokonania dobrowolnej rejestracji. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu;
 7. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie produkty bądź produkt, znajdujące się na stronie: https://www.tulzo.com/, które mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Użytkowniku Serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zamówień oraz podejmuje wszelkie związane z zamówieniami czynności;
 9. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy https://www.tulzo.com/. Pojęcia „Sklep Internetowy” oraz „Serwis” używane są w regulaminie zamiennie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2.

 1. Stroną umów zawieranych za pomocą Serwisu, Prowadzącym Serwis jest spółka „MIZARRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lompy 14/504A, 40-040 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700928, NIP: 9542783871, REGON: 368591390, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, w całości wpłaconym.
 2. Wszelkie umowy zawierane za pomocą Serwisu, zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 3. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników Serwisu z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do niego. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku”, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 419 z późn. zm.).
 5. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 6. Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Produktów, pochodzą ze źródeł, które Prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego Serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych osób wchodzących na stronę internetową Serwisu i korzystających z niego.
 7. Postanowienia § 2 ust. 3 i 6 Regulaminu nie dotyczą Kupujących, będących Konsumentami.
 8. Użytkownik Serwisu po dokonaniu przez niego dobrowolnej rejestracji otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika Serwisu, gdzie może zarządzać danymi i wydawać dyspozycje w ramach Serwisu.
 9. Rejestracja na Koncie Użytkownika jest dobrowolna i nie stanowi warunku zamówienia Produktu oraz zawarcia umowy z Prowadzącym Serwis, a także uzyskania statusu Członka Klubu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Procedura Zamówienia wygląda następująco:
 1. Kupujący wypełnia elektroniczny formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami;
 2. po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.
 3. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami.
 4. Kupujący, składając zamówienie, powinien umieścić w formularzu zamówienia wszelkie niezbędne dane pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności: numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 5. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności, Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), podane przez Kupującego w formularzu zamówienia, w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w formularzu zamówienia, Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
 6. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa Regulamin.
 7. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 4.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest w szczególności dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku konkretnego Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni – zawiadomić o tym Kupującego będącego Konsumentem wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego tytułem zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 4 do 5 dni roboczych, chyba że z powodu nadzwyczajnych okoliczności realizacja we wskazanym terminie nie będzie możliwa
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego może on odstąpić od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: [email protected] lub na adres: …

§ 5.

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu Internetowego dostępny jest sposób realizacji zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej – termin dostawy 2-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na następujący adres e-mail Prowadzącego Serwis: [email protected] oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na facebooku.
 4. W ramach zakupów w Sklepie Internetowym dostępna jest wyłącznie jedna forma płatności, tj. opłata pobraniowa – płatność przy odbiorze.
 5. Wskazane w ust. 2 i 3 Regulaminu terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w niniejszym § 5 Regulaminu. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem powyższego nie stosuje się.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT

§ 6.

 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7.

 1. Prowadzący Serwis zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego Produktu (Produktów) bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki z Produktem (Produktami). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, bądź przez złożenie oświadczenia w innej formie.
 4. Oświadczenie winno być wysyłane jest przez Konsumenta w formie paczki kurierskiej lub pocztowej wraz z przesyłką zwrotną (wymiany).
 5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy.
 6. Adres do zwrotu zamówień, podawany jest po wysłaniu odpowiedniej treści wiadomości na wskazany w Regulaminie adres email. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 7. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Sprzedawcę Produktu, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Produktu nowego z wartością Produktu zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach ust. 2 Regulaminu nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie Internetowym (nie są Konsumentami).
 9. Konsumentowi, dokonującemu zamówienia Produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 pkt 3), 5) i 6) ustawy o prawach konsumenta, tj. gdy:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronęzdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.
 2. Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na adres Kupującego.
 3. Prowadzący Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na rachunek Kupującego
 4. Prowadzący Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

WYMIANA TOWARU NA NOWY

§ 8.

 1. W terminie 14 (czternaście) dni od dostarczenia Kupującemu Produktu, Kupujący może go wymienić na inny Produkt, o tej samej lub wyższej cenie.
 2. W celu dokonania wymiany, Kupujący:
 1. powinien wypełnić formularz wymiany;
 2. odesłać na swój koszt Produkt wraz z formularzem wymiany
 3. dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy nowym, a zwracanym Produktem (w tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ).
 1. Wymianie podlegają Produkty pełnowartościowe, nienoszące śladów używania, z oryginalnymi metkami.
 2. Do zwracanego Produktu należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury VAT.
 3. Nowy Produkt zostanie Kupującemu wysłany na koszt Kupującego, bezzwłocznie po dostarczeniu do Sklepu Internetowego Produktu, który jest wymieniany. W przypadku błędu leżącego po stronie Sklepu Internetowego to on poniesie koszt wysłania Produktu, a nie Kupujący.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 9.

 1. Prowadzący Serwis jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności zamówionego Produktu z umową, w szczególności jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 4. Prowadzący Serwis jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Prowadzący Serwis jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Prowadzącego Serwis albo Prowadzący Serwis nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego Serwis usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego Serwis.
 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Prowadzący serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 10.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zamówionego Produktu należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub przez wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://www.tulzo.com/pages/contact lub przez formularz kontaktowy na facebooku.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, ID zamówienia, Sku produktu, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji
 3. Prowadzący Serwis informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 5. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, pisemnie bądź telefonicznie.

KLUB TULZO

§ 11.

 1. Prowadzącym klub jest stowarzyszenie "TIFFI, STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ" z siedzibą Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa KRS:0000802416
 2. Kupujący, składając zamówienie w sposób, o którym mowa w § 3 Regulaminu, wyraża tym samym wolę przystąpienia do Klubu stając się „Członkiem Klubu”.
 3. Kupujący potwierdza przystąpienie do Klubu zaznaczając odpowiednie okienko przy stosownym oświadczeniu co uprawnia Kupującego do otrzymania jednorazowego rabatu, który widoczny jest podczas składania Zamówienia.
 4. W Cenę Zamówienia wliczona jest składka za uczestnictwo w Klubie. Dokonując jednego zamówienia, Kupujący, który nabywa członkostwo w Klubie, bądź który jest już Członkiem Klubu, dokonuje opłaty składki członkowskiej wchodzącej w zakres Ceny Zamówienia. Wysokość składki członkowskiej wyliczana jest indywidualnie podczas każdorazowego składnia Zamówienia przez Kupującego i uzależniona jest od wysokości Ceny Zamówienia.
 5. Każda składka za uczestnictwo w Klubie obejmuje 2 (dwa) miesiące kalendarzowe, przy czym składka Kupującego, który nie jest Członkiem Klubu, liczona jest od dnia dokonania zamówienia do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zamówienie.
 6. Składki członkowskie są naliczane na indywidualnym koncie Członka Klubu. Kupujący, który w momencie dokonywania zamówienia jest już Członkiem Klubu, dokonując kolejnego zamówienia opłaca składkę za kolejne miesiące uczestnictwa w Klubie.
 7. Po wyczerpaniu opłaconych składek za kolejne miesiące kalendarzowe, członkostwo w Klubie wygasa.
 8. Kupujący składając zamówienie w sposób, o którym mowa w § 3. Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie wysokości składki przez Prowadzącego Serwis do podmiotu prowadzącego Klub.
 9. Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych.
 10. Kupujący otrzymuje od Prowadzącego Klub kartę, (zwaną dalej „Kartą”), która wydawana jest przez Prowadzącego Serwis, na której znajduje się unikalny kod uprawniający do korzystania z Premii oraz innych programów i rabatów, którą Kupujący może posługiwać się przy dalszym dokonywaniu zamówień poprzez Serwis.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE I KARTA KLUBU

§ 12.

 1. Każdy Członek Klubu może mieć tylko jedną Kartę.
 2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową ani kredytową. Karta jest własnością Prowadzącego Serwis i nie podlega zbyciu.
 3. Karta wydawana jest Członkowi Klubu bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 4. Kupujący otrzymuje Kartę po zatwierdzeniu zawarcia umowy zamówienia drogą mailową, a w przypadku braku podania adresu mailowego przy otrzymaniu pierwszej zamówionej przesyłki wraz z Produktem (Produktami). Po utracie ważności Karty, Kupujący otrzymuje nową Kartę.
 5. W przypadku utraty Karty wysłanej wraz z zamówioną przesyłką Członek Klubu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prowadzącego Serwis drogą mailową na wskazany na stronie adres mailowy: [email protected]. bądź na adres: …. Zebrane na Koncie Użytkownika Premie będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Prowadzącego Serwis informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Uczestnika. Prowadzący Serwis przygotuje nową Kartę i przesyła ją drogą mailową albo Członkowi Klubu w miejsce utraconej w terminie ok. 2 (dwa) tygodni.
 6. Karta ważna jest przez okres uczestnictwa uprawnionego do Karty w Klubie.
 7. Ważność Karty przedłuża się automatycznie po dokonaniu każdego zamówienia na okres, za który opłacono składki.
 8. Kupujący może zrezygnować ze statusu Członka Klubu składając Prowadzącemu Serwis oświadczenie drogą mailową na wskazany na stronie adres mailowy: [email protected]
 9. Po utracie ważności Karty i wygaśnięciu statusu Członka Klubu, Kartę i status Członka Klubu, a tym samym związane z tym Premie, nabywa się dokonując następnego zamówienia za pomocą Serwisu.

ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA PREMII PRZYSŁUGUJĄCEJ CZŁONKOM KLUBU

§ 13.

 1. Dotychczasowym Członkom Klubu naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 20% od wartości każdego dokonanego zamówienia w Serwisie (zwana dalej „Premią”). Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.
 2. Wartość Produktu jest Ceną Zamówienia.
 3. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zamówień w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że rabat nie może być większy niż 50% wartości kupowanych Produktów. W przypadku gdy na koncie Członka Klubu naliczona Premia jest wyższą niż 50% wartości kupowanych Produktów, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na Koncie Użytkownika i może być wykorzystana przy kolejnych zamówieniach. W sytuacji, gdy na Koncie Użytkownika naliczona Premia jest mniejsza lub równa 50% wartości Produktów w ramach danego zamówienia, wówczas Członek Klubu może wykorzystać całą zgromadzoną Premię.
 4. Jeżeli Premia jest wykorzystywana do zamówienia, w którym Kupujący nabywa kilka Produktów, jest ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy Produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego Produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami.
 5. W przypadku zwrotu Produktu/Produktów z transakcji, w ramach której nastąpiło wykorzystanie Premii (w tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Członka Klubu poprzez zwrot należności uiszczonej za Produkt/Produkty), Konto Użytkownika zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany Produkt/Produkty.
 6. W przypadku zwrotu Produktu/Produktów z transakcji, w ramach której naliczono Premię na koncie danego Członka Klubu (w tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Członka Klubu poprzez zwrot należności uiszczonej za Produkt/ Produktów), naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego Produktu/Produktów.
 7. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zamówień w Sklepie Internetowym, Członek Klubu podczas dokonywania zamówień wpisuje unikalny kod znajdujący się na Karcie.
 8. Jeżeli Premia na Koncie Użytkownika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Prowadzący Serwis będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany.
 9. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Kupujących w ramach akcji promocyjnych Prowadzącego Serwis. O zasadach ich przyznawania Członkowie Klubu zostaną powiadomieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Prowadzącego Serwis oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej wyraźnej zgody także dla celów marketingowych Prowadzącego Serwis.
 2. Kupujący potwierdza zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Prowadzącego Serwis oraz na ich przetwarzanie zaznaczając odpowiednie okienko przy stosownym oświadczeniu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Serwis – spółka „MIZARRO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lompy 14/504A, 40-040 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700928, NIP: 9542783871, REGON: 368591390, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł.
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Kupujący wyraża zgodę na powierzenie swoich danych osobowych prowadzącemu Klub – stowarzyszeniu "TIFFI, STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ" z siedzibą Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa KRS:0000802416, dla celów wpisania tej osoby w poczet Członków Klubu oraz przyznawania Członkom Klubu świadczeń wskazanych w Regulaminie.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep Internetowy.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmieniania, poprawiania i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo żądania ich usunięcia.
 8. Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach Konta Użytkownika Sklepu Internetowego po uprzednim zarejestrowaniu się lub na żądanie wysłane na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: [email protected]
 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności Sklepu Internetowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

 1. Regulamin obowiązuje Prowadzącego Serwis i wszystkich Użytkowników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej https://www.tulzo.com i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zmiana treści Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:
 1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
 2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
 3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym;
 4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
 5. siły wyższej.
 1. Prowadzący Serwis informuje o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu: https://www.tulzo.com.
 2. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowy regulamin bądź zmiany w Regulaminie będą ogłoszone co najmniej 14 (czternaście) dni przez wejściem w życie Nowego Regulaminu bądź zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Nowy Regulamin bądź tekst jednolity Regulaminu z planowanymi zmianami będzie wysyłany w wiadomości e-mail do Kupujących będących Członkami Klubu na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Nowego regulaminu bądź zmian w Regulaminie.
 3. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem;
 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.
 1. Postanowienia ust. 5 Regulaminu nie mają zastosowania do Kupującego, będącego Konsumentem.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązującego prawa.
Do Góry